REGULAMIN REZERWACJI I WYNAJMU CHATKI

w Gospodarstwie Agroturystycznym Chatka Pod Laskiem w Soblówce

Chatka nie jest przeznaczona dla osób urządzających "wypady" alkoholowe.

pkt 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.

pkt 2

Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na rachunek bankowy BRE Bank S.A. Nr konta: 11 1140 2004 0000 3702 6772 0501, kwotę zadatku w wysokości 30 % kosztów pobytu w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej. (Wyjątek stanowi sylwester, gdzie zadatek stanowi 50%).

pkt 3

Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

pkt 4

Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

pkt 5

Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.

pkt 6

W dniu przyjazdu może być pobrana kaucja w wysokości od 500 do 1000 zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Chatki.

pkt 7

W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi rezygnacja z pobytu:

 • 60 dni przed planowanym przyjazdem - zwrot 100% zadatku,
 • 45 dni przed planowanym przyjazdem - zwrot 75% zadatku w przypadku ponownej rezerwacji chatki w tym terminie.
 • 30 dni przed planowanym przyjazdem - zwrot 50% zadatku w przypadku ponownej rezerwacji chatki w tym terminie.
 • 15 dni przed planowanym przyjazdem - zwrot 35% zadatku w przypadku ponownej rezerwacji chatki w tym terminie.
 • 5 dni przed planowanym przyjazdem - zwrot 20 % zadatku w przypadku ponownej rezerwacji chatki w tym terminie.
 • pkt 8

  Doba hotelowa zaczyna się o godz: 16:00 (przyjazd), a kończy o godz: 11:00 (wyjazd).

  pkt 9

  Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w pkt 8 (godz. 16:00).

  pkt 10

  W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

  pkt 11

  Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

  pkt 12

  W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

  pkt 13

  Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Chatce w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

  pkt 14

  W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Chatki (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

  pkt 15

  Cena usług świadczonych przez Właściciela Chatki nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Gospodarstwo Agroturystyczne Chatka Pod Laskiem nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).

  pkt 16

  Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.

  pkt 17

  Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.

  pkt 18

  Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp.).

  pkt 19

  Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w dobrym stanie.

  pkt 20

  Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

  pkt 21

  W Chatce obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów.

  pkt 22

  Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.

  pkt 23

  W czasie pobytu w Chatce zabronione jest organizowanie suto zakrapianych alkoholem imprez, libacji. W przypadku stwierdzenia iż w Chatce trwa tego typu impreza Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

  pkt 24

  W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi (np. poprzez.:. słuchanie głośniej muzyki, używanie wulgaryzmów, chamstwo, zaczepki osób trzecich pod wpływem alkoholu itp.), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Chatce i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

  pkt 25

  Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

  pkt 26

  Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Chatki łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

  pkt 27

  Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.

  pkt 28

  Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Chatki w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności posprzątanie domku oraz pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty tytułem końcowego sprzątania Chatki.

  pkt 29

  Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Chatki a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

  pkt 30

  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

  pkt 31

  Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący. Odchody należy na bieżąco sprzątać. Zaleca się wyprowadzanie zwierząt w pobliże lasu w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych na okolicznych łąkach.

  pkt 32

  Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

  pkt 33

  Kodeks wykroczeń: Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.